Co robimy?

Stowarzyszenie prowadzi 2 świetlice w mieście – PARTNERZY I ZIOMKI. Podopiecznymi świetlic są dzieci w różnym wieku, często rodzeństwa. Świetlica jest ich drugim domem. Tutaj otrzymują posiłek, pomoc w nauce, mogą porozmawiać z wychowawcami i kolegami, odpocząć, rozwijać zainteresowania, zwiedzać i poznawać region w którym żyją. Takich doświadczeń nie znalazłyby w swoich rodzinach. Beneficjenci świetlic  są naszymi stałymi podopiecznymi. Przebywają w świetlicach od 7 roku życia do 15-16 lat, niektórzy do 18 roku życia, zgodnie z własną wolą . Tak długotrwała praca z każdym z podopiecznych daje dobre rezultaty, gdyż oparta jest na poczuciu więzi, w atmosferze akceptacji i  bezpieczenstwa,  na zasadach partnerstwa. Podopieczni przyswajają sobie wtedy właściwe normy i zasady, unikają sytuacji zagrażających ich zdrowiu, np. uzależnieniom, zdobywają prawdziwych  przyjaciół, dobrze radzą sobie z nauką koncząc edukację i dzobywaja zawód. Dzieci przychodzą do świetlic dobrowolnie i tak długo, dopóki nie znajdą atrakcyjnej dla siebie innej formy zajęć pozalekcyjnych  lub nie osiągną pełnoletności. Wtedy równiez odwiedzają świetlicę, ale mają już status Gościa.
Ukończywszy 18 lat niektórzy zostają w świetlicy jako wolontariusze i opiekują się kolejnymi pokoleniami podopiecznych.

CELE DZIAŁANIA:

  1.  Prowadzenie zajęć świetlicowych, pełnienie funkcji opiekuńczo –  wychowawczych i terapeutycznych wobec dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w świetlicach.
  2. Organizowanie wypoczynku wakacyjnego dzieciom.
  3. Udzielanie pomocy rodzinom tych dzieci w pełnieniu funkcji  opiekuńczo – wychowawczych.
  4. Wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci, profilaktyka uzależnień.
  5. Uspołecznianie i usamodzielnianie dzieci i młodzieży.
  6. Wdrażanie dzieciom zasad życia społecznego i patriotyzmu  lokalnego,
  7. Pozyskiwanie ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać wyżej wymienionej pomocy i opieki dzieciom.
  8. Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, kościelnymi,  organizacjami pozarządowymi, innymi jednostkami organizacyjnymi  i  osobami  fizycznymi  w zakresie  swojej  działalności.
  9.  Promowanie miasta i gminy Żory.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel pracę na rzecz dzieci ze środowisk zagrożonych patologią, niesienie pomocy i wsparcia emocjonalnego młodym ludziom , promowanie wśród nich zdrowego trybu życia, usamodzielniania się i zapobiegania degradacji społecznej.