Statut

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY
„PO PROSTU PARTNER”
Rozdział IPOSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży „PO PROSTU PARTNER” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym i posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach , zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją RP.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Żory.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym zakresie działania.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
a )Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zastępczych i ubogich
b)Udzielanie pomocy rodzinom tych dzieci w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
c)Wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci, profilaktyka uzależnień
d)Uspołecznianie i usamodzielnianie dzieci i młodzieży.
e)Wdrażanie dzieciom zasad życia społecznego i patriotyzmu lokalnego,
f)Pozyskiwanie ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać wyżej wymienionej pomocy i opieki dzieciom.
g)Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, kościelnymi, organizacjami pozarządowymi, innymi jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi w zakresie swojej działalności.
h)Promowanie miasta i gminy Żory

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez :
1)Prowadzenie świetlic dla dzieci potrzebujących pomocy.
2)Organizowanie wycieczek, zimowisk i kolonii oraz innych imprez dla dzieci i ich rodziców.
3)Rozwijanie współpracy z organizacjami, których cele są zbliżone do celów naszego Stowarzyszenia.
4)Organizowanie członków w jednostki organizacyjne na zasadach określonych w statucie.
5)Tworzenie warunków do włączania dzieci i młodzieży , jako indywidualnych osób i jako grup , w tok życia. Zapewnienie im pomocy i odpowiedniego wsparcia.
6)Rozwijanie współpracy z osobami i instytucjami znaczącymi dla dziecka – rodzicami, szkołą.
7)Podejmowanie innych inspirowanych przez członków Stowarzyszenia działań o walorach charytatywnych.
8)Zbieranie środków finansowych potrzebnych do realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9
1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
a)zwyczajnych
b)wspierających
c)honorowych

§ 11
1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba
fizyczna, która ukończyła 16 lat, akceptująca cele statutowe.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda
rodziców lub prawnych opiekunów na wstąpienie do Stowarzysz.
2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa
w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która włożyła
wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny
szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd
w drodze uchwały , na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne
Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 12
Członek zwyczajny ma prawo :
1)Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2)Uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez władze
Stowarzyszenia oraz w Walnym Zgromadzeniu .
3)Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące funkcjonowania
Stowarzyszenia i działających w nim członków.
4)Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 13
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1)Uczestnictwa w pracach i realizacji celów
Stowarzyszenia
2)Przestrzegania postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz
Stowarzyszenia.
3) Regularnego płacenia składek.

§ 14
1.Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne ,
którym taką godność nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,
Walne Zgromadzenie.
2.Godność członka honorowego może być nadana osobom szczególnie
zasłużonym w realizacji założeń statutowych Stowarzyszenia.
3.Członkowie honorowi maja uprawnienia członków zwyczajnych,
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4.Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek.

§ 15
1. Członek honorowy i wspierający ma prawo brać udział w działaniach
statutowych oraz zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym
2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 16
1.Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej
na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek
członkowskich i innych zobowiązań
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka
wspierającego
c)skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
z opłatą trzech kolejnych składek członkowskich.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17
1. Władzami Stowarzyszenia są :
a a) Walne Zgromadzenie
b) Zarząd
b c) Komisja Rewizyjna

§ 18
1.Władze Stowarzyszenia podejmują rozstrzygnięcia we wszystkich sprawach w formie uchwały, która dla swej ważności musi zostać przyjęta zwykłą większością głosów oddanych za uchwałą.
2.Głosowania są jawne za wyjątkiem głosowań dotyczących wyboru lub odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które odbywają się tajnie.
3.Można jedynie oddać głos za lub przeciw uchwale
4.W razie równości głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego Zgromadzenia.

WALNE ZGROMADZENIE
 

§ 19
1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, w którym uczestniczyć mogą wszyscy członkowie zwyczajni oraz honorowi
2.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na czas do następnego Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia
udzielenie Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nie obowiązków
dokonanie wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
ustalenie wysokości składek członkowskich
zmiany statutu
łączenie Stowarzyszenia z innymi Stowarzyszeniami
rozwiązywanie Stowarzyszenia
sprawy nie należące do kompetencji innych władz Stowarzyszenia
rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu

§ 20
1.Walne Zgromadzenie jest ważne i władne do podejmowania prawomocnych uchwał jeżeli jest na nim co najmniej połowa członków Stowarzyszenia. Takie Zgromadzenie uważa się za odbyte w I terminie
2. Brak kworum, o którym mowa w ustawie 1 powoduje uznanie , że zebranie nie odbyło się w I terminie. W takim przypadku po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny I terminu Zgromadzenia, odbywa się ono w II terminie i jest ważne i władne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 21
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku w terminie do końca miesiąca czerwca danego roku kalendarzowego.
2.Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być :
uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na czas do następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
udzielenie Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nie obowiązków
dokonanie wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

§ 22
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek Zarządu lub
na pisemne żądanie co najmniej 1/2 ogółu członków, bądĽ na wniosek
Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu. W takim przypadku Zarząd winien
zebrać się w terminie tygodniowym i ustalić termin i miejsce Zgromadzenia.
2Termin zwołania Zgromadzenia nie może być wyznaczony póĽniej niż
po 3 tygodniach od złożenia wniosku.

§ 23
1.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, przy czym czynności związane ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonuje najpóĽniej do dnia 31 marca danego roku.
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną, jeżeli Zarząd nie dokona wymaganych Statutem czynności związanych ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 31 marca danego roku, zaś Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilekroć uzna to za wskazane a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego wniosku przez Komisję Rewizyjną.
3.Zwołania Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez zamieszczanie ogłoszenia w siedzibie Stowarzyszenia oraz w oddziałach Stowarzyszenia co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia podając dzień, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia jak również porządek obrad.

ZARZĄD
 

§ 24
1.Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu osób wybieranych przez Zgromadzenie w wyborach tajnych.
Każdy członek Stowarzyszenia uprawniony do udziału w Zgromadzeniu
może wybierać i być wybieranym do Zarządu.
Każdy członek Stowarzyszenia uprawniony do udziału w Zgromadzeniu
może zgłaszać kandydatów na Prezesa oraz członków Zarządu.
Wybranymi zostają te osoby, które uzyskały kolejną największą ilość
oddanych ważnych głosów.
2.Kadencja Zarządu trwa 3 lata i kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
3.Zarząd konstytuuje się wybierając spośród siebie Prezesa, jego zastępcę oraz skarbnika.
4.W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka Zarządu lub innej przyczyny obniżenia stanu liczebnego Zarządu nie zachodzi konieczność przeprowadzania wyborów uzupełniających, chyba, że liczba członków będzie mniejsza od trzech. W takiej sytuacji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie celem dokonania wyboru uzupełniającego.

§ 25
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2.Dyspozycja majątkiem Stowarzyszenia i sprawowanie nad nimi pieczy.
3.Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
4.Sporządzanie sprawozdań z działalności.
5.Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
6.Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
7.Powoływanie i odwoływanie działów problemowych, komisji, rad konsultacyjnych i innych organów pomocniczych oraz ustalanie ich regulaminów
8.Tworzenie i rozwiązywanie jednostek terenowych zwanych oddziałami Stowarzyszenia.
9.Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i innych władz statutowych.
10.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy udziale minimum dwóch członków Zarządu, w tym prezesa.
11.W momencie, kiedy Zarząd nie obraduje, wszelkie decyzje podejmują dwaj
jego przedstawiciele, w tym prezes.

KOMISJA REWIZYJNA
 

§ 26
a)Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie
b)Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
c)Komisja wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
d)Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji w Zarządzie i nie mogą być pracownikami Stowarzyszenia.

§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu
działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:
a)Przeprowadzanie kontroli dokumentacji i wykonywania uchwał Zgromadzenia czy uchwał Zarządu
b)Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli i wnioskowanie do Zarządu o usunięcie stwierdzonych uchybień
c)przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskiem o udzielnie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 28
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
2. Komisję Rewizyjną. powiadamia się o terminach zgromadzeń w terminie jednakowym dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

Rozdział V
JEDNOSTKI TERENOWE – ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA

§ 29
1.W miejscowościach zamieszkałych, przez co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, na mocy decyzji Zarządu Stowarzyszenia, mogą być tworzone jednostki terenowe zwane dalej oddziałami.
2.Zarząd Stowarzyszenia uchwala Regulamin Organizacyjny oddziału Stowarzyszenia.

§ 30
Na czele oddziału stoi Dyrektor Oddziału powołany przez Zarząd
Stowarzyszenia.

§ 31
Do kompetencji Dyrektora Oddziału należy :

1.Kierowanie pracami Stowarzyszenia na swoim terenie.
2.Powoływanie oraz odwoływanie komisji problemowych, działów problemowych, drużyn młodzieżowych i dziecięcych oraz ustalenie ich regulaminów.
3.Składanie Zarządowi Stowarzyszenia okresowych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej.
4.Zarządzanie funduszami oddziału.
5.Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§ 32
1. Dyrektor oddziału reprezentuje Stowarzyszenie na obszarze działania oddziału na podstawie ogólnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia zaś w sprawach majątkowych wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do poszczególnych czynności.

§ 33
1. Od decyzji Dyrektora Oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia, które powinno być wniesione w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji

Rozdział VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 34
1.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.Majątek Stowarzyszenia składa się z :

wpływów ze składek członkowskich
darowizn, zapisów, spadków
ofiarności publicznej
innych wpływów

4.Stowarzyszenie może otrzymać dotacje wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 35
1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw
c i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictwa i zaciągania
d zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków
e Zarządu w tym prezesa lub innego upoważnionego przez prezesa
f członka Zarządu

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 36
Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 37
1.Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku.
2.W uchwale powołuje się także likwidatorów Stowarzyszenia, a koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
3.Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia pozostałego po likwidacji.